Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Ringraziamenti - dziękujemy za ŚDM!

List włoskich Naczelników skierowany do ich polskich odpowiedników.

Włoscy Naczelnicy, 2016-10-03

List włoskich Naczelników skierowany do ich polskich odpowiedników.

Carissimi fratelli Commissari Generali,

 Drodzy Naczelnicy,

 sono passate alcune settimane dalla conclusione della GMG, e desideriamo esprimervi il nostro più profondo ringraziamento ed apprezzamento per l’organizzazione del campo.

 Upłynęło już kilka tygodni od zakończenia ŚDM i chcielibyśmy wyrazić naszą głęboką wdzięczność i uznanie za zorganizowanie obozu.

 L’enorme lavoro svolto dall’Associazione polacca, sia in termini di rapporti e accordi con le autorità, con la Chiesa, con il comitato organizzativo GMG, ecc., che per quanto riguarda l’allestimento e la logistica del campo, ha fatto sì che più di 1.500 ragazzi e ragazze potessero risiedere, per più di una settimana, in un’area che ha potuto diventare un vero e proprio campo scout, anche se posta a pochissima distanza dal centro della città e dalle sedi nelle quali hanno prestato Servizio.

 Ogromny wysiłek polskiego Stowarzyszenia, tak w wymiarze kontaktów i ustaleń z władzami, z Kościołem, z Komitetem Organizacyjnym ŚDM i z innymi podmiotami, jak i w kwestii urządzenia i obsługi logistycznej obozu sprawił, że ponad 1500 chłopców i dziewcząt mogło przez ponad tydzień zamieszkać na terenie, który stał się prawdziwym obozem skautowym, pomimo bliskości centrum miasta i miejsc, w których pełnili służbę.

 Desideriamo lodare in particolare la gestione del campo durante la settimana, sempre volta alla collaborazione e al dialogo per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi che inevitabilmente si sono presentati. La disponibilità continua e il grandissimo spirito di collaborazione sempre garantito dalle persone che si sono occupate di questi aspetti hanno fatto sì che potesse restare sempre al centro dell’attenzione l’aspetto pedagogico, mentre quello organizzativo, seppure fondamentale, restava al servizio di un’esperienza che prima di tutto, per le Scolte ed i Rover che vi hanno preso parte, doveva essere - ed è stata - un‘occasione educativa, per vivere la comunità, il Servizio e l’essere Chiesa.

 Pragniemy w szczególny sposób wyrazić uznanie dla sposobu zarządzania obozem podczas tego tygodnia, zawsze w duchu współpracy i dialogu dla rozwiązania małych i dużych problemów, których nie sposób było uniknąć. Ciągła dyspozycyjność i wielki duch współpracy osób za to odpowiedzialnych sprawiły, że aspekt pedagogiczny mógł być zawsze w centrum uwagi. Natomiast aspekt organizacyjny, choć tak istotny, służył doświadczeniu, które dla Przewodniczek i Wędrowników miało być przede wszystkim – i było – wychowawczą okazją do przeżycia wspólnoty, służby i bycia częścią Kościoła.

 Anche l’assegnazione e la gestione dei Servizi, argomento così delicato in un’occasione nella quale la visibilità dell’Unione è massima e le richieste del comitato organizzatore devono essere rese compatibili con le particolarità del nostro Metodo e con le esigenze pedagogiche dei Clan e dei Fuochi, ha consentito di adempiere, con il nostro stile e con la gioia del nostro Servire, alle necessità che ci sono state presentate, sempre garantendo la possibilità, ai Rover ed alle Scolte, di poter vivere pienamente una straordinaria avventura spirituale come l’incontro con il Santo Padre e con milioni di giovani cattolici provenienti da ogni parte del mondo.

 Także podział i administrowanie służbami, sprawa tak delikatna, przy okazji której Federacja była wyjątkowo widoczna, a dla której wymagania Komitetu Organizacyjnego musiały być zgodne ze specyfiką naszej Metody i z potrzebami pedagogicznymi Kręgów i Ognisk, pozwoliły na wypełnienie w naszym stylu i z radością naszej Służby, zadań, które stanęły przed nami, zawsze gwarantując Przewodniczkom i Wędrownikom możliwość przeżycia w pełni tak nadzwyczajnej przygody duchowej, jaką było spotkanie z Ojcem Świętym i z milionami młodych katolików pochodzących z wszystkich stron świata.

 Riteniamo quindi che siano molteplici gli aspetti virtuosi di questa esperienza che vanno ricordati, storicizzati e riproposti (con gli eventuali necessari adattamenti) e che dovrebbero costituire un modello sulla base del quale organizzare le prossime attività internazionali della nostra Unione.

 Uważamy więc, że jest wiele doskonałych aspektów tego doświadczenia godnych przypomnienia, wpisania na stałe w historię i powtórzenia (z ewentualną konieczną adaptacją), i które powinny stać się modelem, na bazie którego będą organizowane przyszłe wydarzenia międzynarodowe naszej Federacji.

 Come Associazione italiana, faremo il possibile perché ciò avvenga.

 Ringraziandovi ancora anche a nome dei nostri Rover e Scolte, Capi e Capo, vi salutiamo fraternamente.

 Jako Stowarzyszenie włoskie zrobimy co w naszej mocy, by tak się stało.

 Dziękując raz jeszcze, także w imieniu naszych Przewodniczek i Wędrowników, Szefowych i Szefów, przesyłamy Wam nasze braterskie pozdrowienie.

 

Michela Bertoni

Marco Platania

General Commissioners