Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Stanowisko Zarządu SHK-Z FSE w sprawie projektu ustawy o działalności harcerskiej

Stanowisko Zarządu SHK-Z FSE w sprawie projektu ustawy o działalności harcerskiej

Zarząd Skautów Europy, 2013-04-17 Tagi: ustawa o działalności harcerskiej, prawo

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Zarządu w sprawie projektu ustawy o działalności harcerskiej.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2013 r.

Stanowisko Zarządu
Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza
Federacja Skautingu Europejskiego
w sprawie projektu ustawy o działalności harcerskiej

 

W odpowiedzi na przekazany nam projekt ustawy o działalności harcerskiej (opatrzony datą 20.03.2013) Zarząd SHK-Z FSE pragnie podkreślić przede wszystkim, że docenia chęć wsparcia działalności harcerskiej w Polsce przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa. Doceniamy to tym bardziej, iż wychowanie młodych ludzi jest jedną z najważniejszych rzeczy dla przyszłości naszego kraju.

Zarząd uważa jednak, że rzeczony projekt ustawy o działalności harcerskiej, przedstawiony na spotkaniu Zespołu Parlamentarnego z przedstawicielami organizacji harcerskich w dn. 21.03.2013 r., jest zbyteczny i nie służy polskiemu harcerstwu. Przedstawiony projekt w szczególności:

  • zamienia obywatelski ruch harcerski w „koncesjonowane” państwowe organizacje harcerskie, przecząc w ten sposób zasadzie wolności stowarzyszania się obywateli Rzeczypospolitej i podważa podstawowe zasady, na których oparte jest harcerstwo;
  • wprowadza automatyzm finansowania państwowego w oderwaniu od kryteriów merytorycznych i jakościowych, co przeczy podstawowym ideom harcerskim, niesieniu bezinteresownej służby i narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa innych organizacji pozarządowych;
  • nie rozwiązuje rzeczywistych problemów, jakie mają organizacje harcerskie, a może generować dodatkowe problemy tam, gdzie obecnie ich nie ma.

Za niecelowe i zbyteczne Zarząd uznaje ustawowe definiowanie przesłanek prowadzenia działalności harcerskiej i uzyskiwania statusu organizacji harcerskiej oraz wyposażenie organów administracji państwowej w uprawnienia władcze mogące przesądzać o istnieniu organizacji harcerskich, poprzez co obecny obywatelski i wielonurtowy ruch harcerski zmieni się w praktyce w „koncesjonowane”, państwowe organizacje harcerskie, przecząc w ten sposób zasadzie pluralizmu i wolności stowarzyszenia się obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd ocenia negatywnie przewidzianą w projekcie zasadę państwowego subwencjonowania działalności organizacji uzyskujących status „ogólnopolskiej organizacji harcerskiej” w oparciu o kryteria ilościowe (ilość członków) i przesłanki historyczne (okres prowadzenia działalności). Wprowadzenie tego typu finansowania państwowego abstrahuje od charakteru i poziomu merytorycznego subwencjonowanych działań, jak i narusza równość wobec prawa w stosunku do innych organizacji pozarządowych prowadzących działania społecznie użyteczne.

Dostrzegamy natomiast pilną potrzebę podjęcia prac legislacyjnych nad zniesieniem barier administracyjnych, bez potrzeby utrudniających, czy też wręcz niekiedy uniemożliwiających, wykorzystanie pełnego potencjału metody harcerskiej. Zarząd postuluje, aby zamiast odrębnej „ustrojowej” ustawy dokonać rewizji poszczególnych zapisów różnej rangi aktów prawnych tak, aby znieść istniejące bariery w rozwoju działalności harcerskiej – w szczególności dotyczące: uproszczenia procedur sanitarno-epidemiologicznych dla obozów harcerskich, rozwiązania niejasności na gruncie ustaw podatkowych, ustawowego uznania kompetencji instruktorów harcerskich do organizacji obozów. Praca w tym zakresie w dużej mierze już została wykonana: przygotowane są propozycje zmian, które zostały do dnia dzisiejszego wypracowane wspólnie z innymi organizacjami harcerskimi.

Zarząd Stowarzyszenia jest gotowy uczestniczyć w pracach zmierzających do określenia rzeczywistych problemów polskiego harcerstwa i propozycji ich rozwiązań.